یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی

پاسداری و پالایش زبان پارسی

بارگیری «واژه‌های برابر فرهنگستان ایران»

بارگیری «واژه‌های برابر فرهنگستان ایران»

پاسخی به نامه گروهی از دبیران زیست‌شناسی

پاسخی به نامه گروهی از دبیران زیست‌شناسی

بازاندیشی زبان فارسی (۱)

بازاندیشی زبان فارسی (۱)

۲۱۶. دگرگشت، فراگشت، فروگشت

۲۱۶. دگرگشت، فراگشت، فروگشت

۲۱۵. کارگروه

۲۱۵. کارگروه

۲۱۴. گشت، گردشگر و گردشگری

۲۱۴. گشت، گردشگر و گردشگری

واژه‌نامۀ سره برگرفته از پیشگفتار فرهنگ دهخدا

واژه‌نامۀ سره برگرفته از پیشگفتار فرهنگ دهخدا

بارگیری «دستورنامه» دکتر مشکور

بارگیری «دستورنامه» دکتر مشکور

بارگیری «واژه‌های فارسی» شاملو

بارگیری «واژه‌های فارسی» شاملو

۲۱۳. گواردن

۲۱۳. گواردن

12345...1020304050...
  • همه هوده‌های اين تارنما از آن انجمن پارسی است.